Kontak my gedurende
kantoorure by
012 481 3676

Ontmoet Marianne Breytenbach.

Ek is Marianne Breytenbach. Dit is my werk om aandagtig na jou te luister. Dit is my werk om jou toepaslike vrae te vra. Om jou gemaklik en ontspanne te laat voel wanneer jy vertel, is ook my werk. Ek werk deur jou te help soek na oplossings. Ek help jou die oplossing vind wat vir jou werk. Ek is ‘n berader.

Berading is om ‘n opgeleide persoon in jou vertroue te neem, en in ‘n omgewing waar jy emosioneel veilig is, openhartig en vrymoedig te vertel van die storms, die leegtes, en die vrae in jou binneste. Met toepaslike en individuele vrae lei die berader jou na ontlonting van, en begrip vir, wat jy diep binne beleef, sonder dat die berader enigiets wat jy gesê het, aan ‘n ander oorvertel.

Kom praat met my.
Ons praat openhartig, vrymoedig, veilig

MY DIENSTE

Sterwensbegeleiding

Wanneer nuus ons bereik dat ‘n geliefde terminaal siek is en gaan sterf, reageer die pasiënt, asook die geliefdes elkeen verskillend. Tydens sterwensbegeleiding word die pasiënt en naasbestaandes begelei om die sterwensproses, en die verskillende reaksies daarop, te verstaan, en die naderende dood emosioneel intelligent te benader.

Hantering van egskeiding en enkelouerskap

Egskeiding is erg. Dit is selfs erger as wat ‘n mens dink. Indien daar kinders is, is die proses en die gevolge daarvan selfs meer ingewikkeld. Enige persoon wat deur ‘n egskeiding gaan, behoort dit met die praktiese leiding en bystand van ‘n opgeleide, onpartydige persoon te doen soos wat tydens berading gebeur.

Ander verhoudingsprobleme

Berading het ten doel om perspektiewe te verbreed. Wyer perspektiewe lei tot insig in, en verbetering van, verskeie verhoudingsprobleme – verhoudings met familie, skoonfamilie, kollegas, en andere.

Spanning weens finansiële druk

Finansiële druk plaas alle ander verhoudings ook onder druk. Finansiële druk word dikwels weggesteek, en lei meermale tot selfmoord, selfmoordpogings en ander onoordeelkundige gedrag. Sulke ingrypende optrede kan deur betydse berading voorkom word.

Emosionele teistering, emosionele mishandeling, emosionele afpersing

Blootstelling aan bogenoemde beteken dat ‘n slagoffer emosioneel gemartel word. Genesing na emosionele marteling kan slegs met behulp van intensiewe berading plaasvind. In ‘n emosioneel veilige omgewing tree die slagoffer met die berader in interaksie oor wat gebeur het.

Uitbranding

Die berader leer die kliënt tegnieke om effektiewer onder werksdruk/prestasiedruk te funksioneer.

Swak selfbeeld, skuldgevoelens en lae gemoed (depressie)

Hierdie 3 aspekte hou gewoonlik met mekaar verband. Behandeling behels meestal ‘n holistiese benadering. Die berader dra saam met ander rolspelers tot die behandeling by deur die kliënt tegnieke te leer wat bogenoemde kan voorkom en help hanteer.

Viktimisasie en/of seksuele teistering in die werkplek

Beide bogenoemde aspekte kan van die werksomgewing ‘n ondraaglike plek maak. Die kliënt word toegerus en ondersteun om selfgeldend en korrek op te tree.

Verwerking van verlies/rouberaad

Treur is die emosionele reaksie op verlies. Die meeste mense weet nie hoe om die pyn wat treur meebring, te hanteer nie, en daarom probeer hulle dit vermy. Diegene wat egter treur oor ‘n verlies, leef daarna gesond met die verlies saam. Die berader begelei die kliënt/naasbestaandes deur die treurproses.

Belewing van trauma weens misdaad en/of ander gebeure (PTSV) asook krisisberaad

Trauma beteken “psigologies gewond”. Die term dui op die een of ander gebeurtenis wat ‘n vorm van verlies meebring. Tyd bring wel genesing nadat trauma plaasgevind het, maar sonder trauma-ontlonting en ander ingrepe deur ‘n berader of terapeut wat opgelei is om met trauma te werk, kan die slagoffer letsels oorhou wat funksionering kortwiek.

Aanvaarding van chroniese mediese toestande en/of liggaamlike verlies

Dit is vir my ‘n passie om persone (insluitend kinders en tieners) wat met ‘n chroniese toestand gediagnoseer word, te help om met die toestand saam te leef, en om hulle terselfdertyd te inspireer om hulle drome werklikheid te maak.

Druk vir nog dienste

KONSULTASIES EN ANDER INLIGTING

KONSULTASIES 
Konsultasies geskied slegs per afspraak en duur 45 minute per konsultasie.
Vir ‘n afspraak, skakel gerus gedurende kantoorure: 012 481 3676

BETALING & KANSELLASIES
Betaling geskied per konsultasie. Die praktyk beskik oor ‘n kaartfasiliteit en betaling kan óf per kaart óf kontant geskied. Indien ‘n afspraak nie nagekom kan word nie, kanselleer asseblief 24 uur voor die tyd deur 012 481 3675 te skakel. Ons pas jou afspraak graag op ‘n meer geskikte tyd in.

ANDER INLIGTING
Dit is ‘n voorreg om as spreker na ‘n geleentheid genooi te word.

Ek aanvaar graag sulke uitnodigings mits ek gemaklik voel met die geleentheid wat aangebied word, ek oor voldoende kundigheid beskik om oor ‘n onderwerp te kan praat, en ek beskikbaar is om as spreker op te tree.

Geleenthede kan insluit: kuieroggende by tehuise, damestees, kerkgeleenthede, leeskringbyeenkomste byeenkomste van ondersteuningsgroepe, opedae, taal- en kultuurgeleenthede, Geloftefeeste en ander soortgelyke funksies.

 

Wanneer ek as spreker optree, doen ek dit met die volgende in gedagte:

  • Die aanbieding moet pas by die geleentheid, en aanklank vind by die gehoor;
  • Die aanbieding moet spontaan en gemaklik wees, maar steeds sprankelend, stylvol en aktueel oorgedra word;
  • Die toegelate tydsduur moet gerespekteer word;

Administrasie met betrekking tot aanbiedings:

  • Die geleentheid, onderwerp en plek van aanbieding moet minstens 2 maande voor die tyd per epos bevestig word.
  • Reisgeld is met alle geleenthede – ook kerkfunksies – betaalbaar.
  • Aanbiedings word nie na die aanbieding op skrif beskikbaar gestel nie tensy anders ooreengekom.

IETS OOR MYSELF

IETS OOR MYSELF

Ek is ‘n gebore Pretorianer. Ek het na my studies ‘n aanstelling by Radio Pretoria (later Pretoria FM) aanvaar waar ek meer as 24 jaar lank werksaam was.

My bande met die radio is nie heeltemal verbreek nie. Ek bied steeds op Sondagoggende om 08:05 – 09:00 die program, Intermezzo, aan.

Die spesialisprogram Net Medies wat ek 20 jaar lank weekliks aangebied het, het my kontak met die sielkunde laat behou.

Ek is lief vir die kusgebied tussen Wildernis en Keurboomstrand. Ek vind myself ook op Waenhuiskrans en in die Natalse Drakensberge. Ek lees wyd – fiksie en nie-fiksie. Ek skryf graag. Ek hou van reis in ander lande. Ek luister vandat ek baie klein was radio en doen dit steeds – veral nuus- en besprekingsprogramme, voorlesings en radiodramas.

OPLEIDING EN KWALIFIKASIES

  • BA (cum laude) Universiteit van Pretoria
  • BA Honores met spesialisering in sielkunde Universiteit van Pretoria
  • Sertifikaat in pastorale opleiding, berading en gemeenskapsdiens. Alfa Pastorale Sentrum, geakkrediteer deur die Excelsus Sentrum vir Bedieningsontwikkeling aan die Fakulteit van Teologie by die Universiteit van Pretoria
  • Ek is geregistreer by CPSC – The Council for Pastoral and Spiritual Counselors. Dit is die amptelike liggaam vir pastorale en geestelike beraders: My registrasienommer is P00627.

WIE HELP EK?

Ek doen berading met individue sowel as met paartjies.

Behalwe in die geval van chroniese toestande, doen ek nie berading met kinders nie. Ek kan wel na persone verwys wat opgelei is om met kinders te werk.

‘N GEDAGTE VOORDAT ONS MET BERADING BEGIN
Jy het besluit om die pad van berading te kies. Dit is dalk die eerste keer dat jy ‘n berader gaan besoek. Jy voel miskien onseker, selfs bang, omdat jy nie weet wat die proses behels nie. Die meeste mense voel so voordat hulle by ‘n spreekkamer of kantoor instap. Berading maak dinge beter. Jy is ook nie alleen nie. In Jesaja 41:13 staan:

Ek gryp jou regterhand vas.
Ek is die Here jou God.
En Ek sê vir jou:
“Moenie bang wees nie.”

Dit maak nie saak wat met jou gebeur het nie. Dit maak nie saak hoe stukkend dit jou laat voel nie. In Romeine 8:28 staan:

Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk
vir die wat Hom liefhet,
dié wat volgens sy besluit geroep is.

Hierdie 2 tekste het vir my ook betekenis in die werk wat ek doen en die keuses wat ek maak.

DIEN HIERDIE VORM IN VIR ‘N BERADINGSAFSPRAAK

Telefoon: 012 481 3676 (kantoorure)

Epos: marianne@beradingspraktyk.co.za

HB Forum-gebou, 1e vloer,
Stamvrugstraat 13, Val de Grace, Pretoria, 0184